Kallelse till
Extra föreningsstämma

Måndagen den 21 augusti klockan 17.00 i Allaktivitetsrummet, källarplan
 
Dagordning
1. Stämmans öppnande                              
2. Godkännande av dagordning                                       
3. Val av stämmoordförande                      
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare                 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare                                       
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst                       
7. Fastställande av röstlängd                                                                  
8. Val av ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår stämman att välja Emma Nyberg
9. Stämmans avslutande

Genom att välja in Emma Nyberg i styrelsen så återgår styrelsen till att bestå av fem ledamöter. Varmt välkomna att träffa såväl styrelsen som grannar. Till mötet bjuds det på kaffe och kaka. 
Kallelse har gått ut till samtliga lägenheter den 5 augusti.
Varmt välkomna
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter